Подключение светодиодных ламп на 12 вольтПодключение
Amaloota fi walqabsiisa ibsaa LED 12 volt
01.1k.
Guddina injinariingii elektirikiitiin, ibsaan aadaa inkaandessentii kana booda ibsaa manaa qofaaf filannoo miti. Ifa LED 12V fayyadamtoota biratti jaalala
Рассчитывает мощность светодиодных лампПодключение
Humna ibsaa LED barbaachisu akkamitti shallaguu dandeenya?
0982
Gosoonni ibsaa gabaa Raashiyaa irratti beekamoo ta’an ibsaa haloojinii, fluorescent, standard incandescent fi madda ifaa LED dha. Gosoota hunda keessaa har’
Светодиодная панельРазновидности лент и светодиодов
Akkamitti LED panel filachuu fi install gochuu dandeenya?
01.1k.
Paaneliin LED ibsaa LED hedduu of keessaa qabuu fi networkii 220 V tiin kan hojjetu yoo ta’u, LED’n kun diffuser – iftoomina ykn matte “plafond”
Подсветка кухни при помощи светодиодовМонтаж
Ifa kushiinaa LED qabu: filannoo fi dhaabbii
01.1k.
Chandeliers suuta suutaan bakka hoggansa isaanii dhabaa jiru, akkasumas ibsaa jalqabaa fi istaayil LED qabuun bakka bu’aa jiru. Filannoon kun keessumaa
Светодиодная лампа для аквариумаМонтаж
Ifa akuwaariyamii LED sirrii ta’e akkamitti filachuu dandeenya?
01.1k.
Akuwaariyamiin bakka jireenyaa qurxummii, biqiltootaa, shimbirroo, ilbiisotaa fi kkf yoo ta’u, jiraattonni irra caalaan isaanii ibsaa malee guutummaatti
Светодиодная лампочка в рукеРазновидности лент и светодиодов
Amaloota filannoo fi itti fayyadama ampuulii LED
01k.
Gatiin qabeenya anniisaa, humna ibsaa dabalatee, baayyee ol’aanaa waan ta’eef fayyadamtoonni ibsaa LED’f fedhii qabu. Akkasumas gatiin ibsaa dinagdee kanaaf
Прожектор аккумуляторный светодиодныйРазновидности лент и светодиодов
Amaloota ibsaa LED irra deebiin chaarjii ta’uu danda’u, fi filannoo isaanii
0879
Ifa LED irra deebiin chaarjii ta’u meeshaa ibsaa baay’ee fayyadamuu danda’u yoo ta’u, haala adda addaa keessatti faayidaa kan qabudha.
Причины мерцания светодиодной лампочкиПодключение
Ifa LED maaliif balaqqeessa’ee akkamitti rakkoo kana furuu dandeenya?
0928
Ifa LED kan lilmoo fi balaqqeessa’uun ijaaf namatti hin tolle qofa osoo hin taane, miidhaas ni geessisa. Sababoonni taatee hin barbaadamne kun qulqullina
Линейные светильники для натяжных потолковМонтаж
Amaloota dizaayinii fi dhaabbii ibsaa sararaawaa sillaasee diriirsuu
0988
Ifa sirrii ta’e miidhaginaa fi bareedina keessaa qofa osoo hin taane, haala qilleensa maaykiroo kutaa sanaa irrattis dhiibbaa qaba. Filannoon ibsaa hundarra
Ремонт светодиодных лампПодключение
Gosa caccabaa, fi of suphuu ibsaa LED
01k.
Ifa LED dorgomtoota bakka hunda jechuun ni danda’ama caala. Garuu, umurii tajaajilaa ibsame jiraatus, meeshaaleen tokko tokko yeroon wabii osoo hin xumuramin