Подключение светодиодных ламп на 12 вольтПодключение
12 ވޯލްޓްގެ އެލްއީޑީ ބޮކިތަކުގެ ފީޗާސްތަކާއި ގުޅުން
01.1k.
އިލެކްޓްރިކަލް އިންޖިނިއަރިން ތަރައްގީވުމާއެކު، ގޭގައި އަލި ކުރުމަށް ސަގާފީ އިންކަންޑެސްސެންޓް ބޮކިއަކީ މިހާރު ހަމައެކަނި ގޮތެއް ނޫނެވެ.
Рассчитывает мощность светодиодных лампПодключение
އެލްއީޑީ ބޮކިތަކަށް ބޭނުންވާ ބާރު ކަނޑައަޅާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
0989
ރަޝިޔާގެ ބާޒާރުގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ވައްތަރުގެ ބޮކިތަކަކީ ހެލޯޖަން، ފްލޫރެސްސެންޓް، ސްޓޭންޑަޑް އިންކަންޑެސްސެންޓް ބޮކިތަކާއި އެލްއީޑީ ލައިޓް ސޯސްތަކެވެ.
Светодиодная панельРазновидности лент и светодиодов
އެލްއީޑީ ޕެނަލް ހޮވައި އިންސްޓޯލް ކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
01.1k.
އެލްއީޑީ ޕެނަލަކީ އެތައް އެލްއީޑީއެއް ހިމެނޭ ލޫމިނޭއަރެއް ކަމަށާއި، 220 ވީ ނެޓްވޯކަކުން ކަރަންޓް ދޭ އެލްއީޑީތަކުގައި ޑިފޫސަރެއް – ޓްރާންސްޕޭރެންޓް
Подсветка кухни при помощи светодиодовМонтаж
އެލްއީޑީ އާއި އެކު ބަދިގެ އަލިކުރުން: އިޚްތިޔާރުތަކާއި އިންސްޓޯލްމަންޓް
01.1k.
ޗެންޑަލިއާތަކުގެ ލީޑަޝިޕް މަގާމުތައް މަޑުމަޑުން ގެއްލި، އެ ޗެންޑަލިއާތަކުގެ ބަދަލުގައި އެލްއީޑީ ޖަހާފައިވާ އޮރިޖިނަލް އަދި ސްޓައިލިޝް ބޮކިތައް ދަނީ ޖަހަމުންނެވެ.
Светодиодная лампа для аквариумаМонтаж
ރަނގަޅު އެލްއީޑީ އެކްވަރިއަމް ލައިޓް ހޮވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
01.1k.
އެކްވަރިއަމް އަކީ މަހާއި، ގަސްގަހާގެހި، ކަނޑުމަހާއި، ސެނެލް ފަދަ ތަކެތި ދިރިއުޅޭ ތަނެއް ކަމަށާއި، ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް އަލިކަމެއް ނެތި ފުރިހަމައަށް ވުޖޫދުގައި
Светодиодная лампочка в рукеРазновидности лент и светодиодов
އެލްއީޑީ ބަލްބުތައް ހޮވުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ފީޗާސްތައް
01k.
ކަރަންޓް ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަކަތަ އުފައްދާ ވަސީލަތްތަކުގެ އަގުތައް ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑު ކަމުން އެލްއީޑީ ބޮކިތަކަށް ކޮންސިއުމަރުން ޝައުގުވެރިވެ އެވެ.
Прожектор аккумуляторный светодиодныйРазновидности лент и светодиодов
ރީޗާޖް ކުރެވޭ އެލްއީޑީ ސްޕޮޓްލައިޓްތަކުގެ ސިފަތަކާއި، އެތަކެތި އިޚްތިޔާރުކުރާ ގޮތެވެ
0893
ރީޗާޖް ކުރެވޭ އެލްއީޑީ ސްޕޮޓްލައިޓަކީ ތަފާތު ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުންތެރި ގިނަ ގޮތްގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭ ލައިޓިންގ ޑިވައިސްއެކެވެ. ޑިވައިސްތަކަކީ ގޭގައި އަދި
Причины мерцания светодиодной лампочкиПодключение
އެލްއީޑީ ބޮކި ދިއްލަނީ ކީއްވެގެންތޯއާއި އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރާނެ ގޮތް؟
0933
އެލްއީޑީ ބޮކިތައް ދިއްލުމާއި ދިއްލުމަކީ ހަމައެކަނި ލޮލަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ގެއްލުން ހުރި ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.
Линейные светильники для натяжных потолковМонтаж
ސްޓްރެޗް ސީލިންގްތަކަށް ލައިނަރ ލޫމިނޭއަރ ޑިޒައިންކޮށް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ކަންތައްތައް
01k.
ރަނގަޅަށް އަލި ދިނުމުން ހަމައެކަނި އެތެރޭގެ ރީތިކަމާއި ރީތިކަމަށް އަސަރު ނުކުރާއިރު، ކޮޓަރީގެ މައިކްރޯކްލައިމެޓްގެ ހާލަތަށް ވެސް އަސަރު ކުރެއެވެ.
Ремонт светодиодных лампПодключение
ބްރޭކްޑައުންގެ ބާވަތްތައް، އަދި އެލްއީޑީ ބޮކިތައް އަމިއްލައަށް މަރާމާތު ކުރުން
01.1k.
އެލްއީޑީ ބޮކިތަކަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ މަގާމެއްގައި ވެސް ވާދަވެރިންނަށް ވުރެ މޮޅު ބޮކިތަކެކެވެ. އެކަމަކު، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސާވިސް ލައިފް އޮތް ނަމަވެސް،